Skip to main content

Identificatieplicht

HS26 leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is op 1 augustus 2008 in werking getreden.

Op grond van de Wwft hebben wij de verplichting om bij bepaalde diensten cliënten en eventuele uiteindelijke belanghebbenden (UBO) te identificeren (cliëntenonderzoek). Verder moeten we (voorgenomen) ongebruikelijke transacties melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd door het tonen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister en/of het UBO-register van de Kamer van Koophandel gevolgd door de identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.